Bài viết đưa ra phương án cải tạo và bảo trì hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải. Giúp sửa chữa và nâng cấp hệ thống.