Tổng hợp các kiến thức môi trường hay được dân môi trường sử dụng