Làm thế nào để đong được 4 lít nước khi chỉ có bình 3 lít và bình 5 lít